Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky


Prodávající:

Martin Musil, Svazu bojovníků za svobodu 1251, 535 01  Přelouč

IČO74745077, DIČ CZ8503063624

ŽL vydán MÚ Přelouč Ev. č. 360603/U2017/1878/Hol, č. j. ŽÚ/1463/2017/Hol

I. Obecná ustanovení

1. Všeobecné obchodní podmínky (obchodní podmínky) platí pro nákup v internetovém obchodě prodávajícího na adrese obuv-pro-deti.com (dále jen e-shop) a blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Obchodní podmínky jsou v rámci e-shopu pro všechny přístupné.

2. Všechny smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem v platném znění. (dále jen OZ).

3. Není-li výslovně uvedeno jinak, tak se pro účely těchto obchodním podmínek v souladu s OZ považuje za spotřebitele každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná (dále jen spotřebitel).

II. Kupní smlouva

1. Smluvní vztah mezi prodávajícm a kupujícím je vymezen příslušnými právními předpisy a kupní smlouvou, jejíž součástí jsou i tyto obchodní podmínky.

2. Nabídkou k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky e-shopu a uvedení poznámky skladem. Kupní smlouva vzniká doručením kupujícím v rámci e-shopu řádně vyplněné, potvrzené a odeslané objednávky prodávajícímu (dále jen objednávka).
Pokud je zboží v e-shopu dostupné na dotaz, nelze uzavřít kupní smlouvu bez potvrzení dostupnosti zboží.

3. Uzavření kupní smlouvy bez sjednání všech jejich náležitostí stanovných v OZ je ve smyslu ustanovení §1726 OZ vyloučeno. Prodávající dále v souladu s ustanovením §1740 odst. 3 OZ vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

4. Prodávající je povinen neprodleně kupujícímu potvrdit obdržení jeho objednávky na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v jeho objednávce. Současně s takovým potvrzením zašle prodávající kupujícímu aktuální znění obchodních podmínek platných v době vytvoření objednávky zákazníkem.

5. Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu závazek odevzdat zboží kupujícímu a umožnit mu nabytí vlastnického práva ke zboží. Kupujícímu vzniká závazek zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.

6. Uzavřením kupní smlouvy kupující výslovně potvrzuje, že si je vědom toho, že tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, a že se s těmito obchodními podmínkami podrobně seznámil, byl na ně dostatečně upozorněn a souhlasí s nimi.

III. Cena zboží a jeho specifikace

1. Označení zboží a jeho popis je uveden u každého zboží přímo v e-shopu.

2. Cena zboží je uvedena v e-shopu u každé položky a je to cena konečná včetně DPH.

Za podmínek stanovených v těchto obchodních podmínkách bude prodávající účtovat kupujícímu k ceně zboží náklady na dodání zboží kupujícímu dle jeho výběru před dokončením objednávky.

3. Kupní cena zboží bude dohodnuta v každé kupní smlouvě s tím, že výše takové kupní ceny bude odpovídat kupní ceně příslušného zboží uvedené v e-shopu v době odeslání objednávky kupujícím. Prodávající je oprávněn ceny zboží jednostranně měnit s tím, že na již uzavřenou kupní smlouvu nebude mít taková změna ceny vliv.

IV. Platební podmínky

1. Způsob úhrady kupní ceny bude sjednán v kupní smlouvě, a to v návaznosti na volbu kupujícího učiněnou v jeho objednávce, kdy má kupující možnost výběru z těchto variant:

a) Hotově při osobním odběru v kamenné prodejně

b) Platbou předem na účet 115-5484580277/0100

c) Platba dobírkou při dodání zboží - kupní cena bude uhrazena kupujícím v hotovosti při převzetí zásilky, a to k rukám přepravce pověřeného dodáním zboží. Úhrada dobírky je podmínkou pro předání zboží.

V. Dodací podmínky

1. Zboží bude kupujícímu dodáno na adresu, kterou kupující uvedl v objednávce prostřednictvím přepravce, kterého si kupující vybere před odesláním objednávky z těchto možností:

a) Zásilkovna.

b) Česká pošta, s. p. - Balík do ruky (na poště zůstává 7 dní)

2. Zboží bude kupujícímu odesláno nejpozději do 3 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy. Zásilka bude obsahovat objednané zboží a fakturu.

3. Náklady na dodání zboží objednaného v rámci jedné objednávky jsou nezávislé na počtu objednaných položek (kusů). Náklady na dodání zboží, které je kupující povinen uhradit současně s úhradou kupní ceny zboží jsou součástí obchodních podmínek a jsou uvedeny níže. Uvedené náklady na dopravu jsou platné pro doručení v rámci České republiky.

Doprava Česká pošta, s. p.          Kč 139,--    na účet předem    Kč   0,--      celkem Kč   139,--

Doprava Česká pošta, s. p.          Kč 139,--    dobírkou               Kč 30,--      celkem Kč   169,--

Zásilkovna                                    Kč 92,--    dobírkou               Kč 30,--      celkem Kč   122,--

Zásilkovna                                    Kč 92,--    na účet předem    Kč   0,--      celkem Kč   92,--

Osobní odběr v kamenné prodejně                                          Kč   0,--      celkem Kč     0,--

Kupující souhlasí s tím, aby prodávající poskytl vybranému přepravci údaje týkající se kupujícího, a to v rozsahu, který je nezbytný pro dodání zboží a Heurece pro zaslání nezávislého dotazníku spokojenosti s nákupem v e-shopu, který kupující nemá povinnost vyplnit.

1. Prodávající zboží před jeho odesláním zabalí (s ohledem na životní prostředí zasíláme zboží v původní krabici od výrobce, případně v jiné již použité, ale samozřejmě čisté).

2. Vyžaduje-li to povaha zboží nebo určuje-li takovou povinnost výslovně příslušná kogentní právní norma, je prodávající povinen jako součást dodávky dodat kupujícímu takovou dokumentaci a doklady vztahující se k dodávanému zboží, které jsou nutné k převzetí a užívání zboží.

VI. Nabytí vlastnického práva, přechod nebezpečí škody

1. Je-li kupující spotřebitelem, vlastnické právo ke zboží, jakož i nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího převzetím zboží od vybraného přepravce.

2. Není-li kupující spotřebitelem, odevzdá prodávající zboží kupujícímu předáním vybranému přepravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči vybranému přepravci. Na kupujícího, který není spotřebitelem přechází nebezpečí škody na zboží předáním věci vybranému přepravci pro přepravu do místa určení v objednávce.

VII. Nároky z vad zboží

 1. Prodávající dodá kupujícímu zboží v množství, jakosti a provedení, jak je ujednáno v kupní smlouvě. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný z kupní smlouvy; jinak pro účel obvyklý.

 2. Nároky kupujícího z vad zboží (včetně způsobu vyřízení reklamace) se řídí příslušnými ustanoveními OZ.

 3. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

 4. Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

 5. Prodávající je povinen do tří pracovních dnů rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodli na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

 6. Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, na kterou je poskytnuta záruka, běží záruční doba na vyměněné zboží nebo vyměněnou část znovu.

 7. Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o něm kupujícího informovat podle jeho požadavku e‑mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

 8. U oprávněné reklamace má kupující nárok na náhradu nákladů spojených s reklamací v nutné výši. U reklamace neoprávněné má na totéž nárok prodávající.

 9. Na zboží je poskytována zákonná záruka na výrobní vady v délce 2 let. Tuto dobu nelze zaměňovat s dobou životnosti. Nevztahuje se na vady způsobené běžným opotřebením, nesprávným nebo nešetrným zacházením, či mechanickým poškozením.

VIII. Právo spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy

 1. Ustanovení tohoto článku VIII. obchodních podmínek se vztahují výhradně na kupujícího, který je spotřebitelem. Je-li tedy níže v tomto článku použito výrazu „spotřebitel“, je tím míněn kupující, který je spotřebitelem.
 2. Spotřebitel má právo bez uvedení důvodu odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne převzetí zboží, přičemž je-li předmětem kupní smlouvy dodání několika druhů (položek) zboží, běží lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.Lhůta pro odstoupení se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od kupní smlouvy odstupuje.
 3. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Náklady na vrácení předmětného zboží prodávajícímu nese v takovém případě spotřebitel.
 4. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží v nezbytné minimální výši,  stejným způsobem, kterým je od něj přijal. Prodávající vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
 5. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním nepoškozeném obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady na vrácení zboží nese kupující.Spotřebitel odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty předmětného zboží.
  Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu škody a započíst jej na vracenou částku.
 6. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit spotřebiteli přijaté peněžní prostředky dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 7. V souladu s příslušným ustanovením NOZ sděluje prodávající spotřebiteli, že spotřebitel je oprávněn (nikoliv však povinen) využít pro odstoupení od kupní smlouvy ve smyslu tohoto článku obchodních podmínek, který je dostupný níže.

IX. Ochrana osobních údajů

 1. Kupující uzavřením kupní smlouvy vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů (uvedených v kupní smlouvě) v databázi zákazníků prodávajícího po naplnění kupní smlouvy (za účelem marketingu, nabízení dalšího zboží, případné další obchodní spolupráce či dalších smluvních vztahů), a to až do doby, než písemně doručí prodávajícímu svůj nesouhlas s takovým zpracováním.
 2. Prodávající informace o kupujících uchovává v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních, ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje kupujících jsou zabezpečeny proti zneužití. Tyto údaje prodávající nepředá žádné třetí osobě, s výjimkou případné zákonné povinnosti sdělení takové informace, a s výjimkou přepravců a poštovních doručovatelů pověřených prodávajícím dodáním zboží; těmto budou sděleny pouze takové údaje, které jsou nezbytné pro doručení zboží.
 3. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího doručené prodávajícímu odstranit z databáze.

X. Kontaktní údaje prodávajícího

Martin Musil

Svazu bojovníků za svobodu 1251, 535 01  Přelouč

email: primabotky@email.cz

tel. 739 039 746

XI. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů

Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písmeno j OZ sděluje prodávající, že s mimosoudní stížností se spotřebitel může obrátit na kontrolní orgán, kterým je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. (www.coi.cz). V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát - oddělení ADR

Štěpánská 15, 120 00  Praha 2

Email:adr@coi.cz, web:adr.coi.cz

XII. Závěrečná ustanovení

1. Prodávající je oprávněn obchodní podmínky kdykoliv změnit. Pro konkrétní kupní smlouvu jsou však obchodní podmínky platné ve znění účinném ke dni uzavření dané kupní smlouvy.

2. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 01.01.2014.

3. Přílohou těchto obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smluvy)
 
 
Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:
Datum objednání:
Datum obdržení:
Jméno a příjmení:
Adresa:
Podpis:
Datum:
 
 
Adresát: Dětská obuv Martin Musil, Hradecká 716, 535 01 Přelouč
 
Odpovědná osoba: Ladislava Janovská
adresa pro doručování elektronické pošty: primabotky@email.cz

 

Reklamační řád

V našem internetovém obchodu poskytujeme stejné podmínky pro uplatňování reklamací, jaké jsou platné v kterékoliv kamenné prodejně, v souladu s platným Občanským zákoníkem. Na zboží objednané a zakoupené prostřednictvím naší internetové prodejny poskytujeme  záruku v délce 2 let. Záruka začíná běžet dnem převzetí výrobku spotřebitelem. Kupující je povinen před potvrzením převzetí zboží od přepravce zkontrolovat, zda zásilka nebyla poškozena při přepravě. Pokud ano, je povinen zkontrolovat zboží. Pokud je poškozeno uplatnit neprodleně reklamaci u přepravce a informovat prodejce. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Nevztahuje se na vady způsobené běžným opotřebením, nesprávným použitím nebo nešetrným zacházením či mechanickým poškozením. Je-li nutné zboží reklamovat, prosíme, oznamte nám co nejdříve e-mailem nebo telefonicky jakou vadu reklamujete. Zboží zašlete v původním obalu s dokladem o zakoupení na naši adresu, kterou najdete v kontaktech. Každou reklamaci vyřídíme bez zbytečného odkladu a o jejím průběhu Vás budeme informovat e-mailem. Reklamace bude vyřízena nejdéle do 30 dnů.

Za všech okolností se snažíme vyjít zákazníkům vstříc a reklamaci vyřídit k Vaší spokojenosti.

.

Copyright © obuv-pro-deti.shop5.cz, provozováno na systému tvorba e-shopu a pronájem e-shopu Shop5.cz

© obuv-pro-deti.shop5.cz

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace